یراق آلات ۱۷ اسفند ۱۳۹۴

انواع یراق آلات درب و پنجره دوجداره upvc

۱-یراق آلات تک حالته پنجره(این نوع یراق فقط به صورت افقی حرکت کرده)

ویندور یراق

 

۲-یراق آلات دوحالته(این نوع یراق هم به صورت افقی هم به صورت عمودی باز می شود)

ویندور ۲

 

۳-یراق آلات کشویی تک ریل(این یراق کشویی وفقط یک لنگه متحرک می باشد)

ویندور ۳

 

۴-یراق آلات کشویی دوریل(این یراق هر دو لنگه به صورت کشویی متحرک می باشد)

ویندور۴

 

۵-یراق آلات درب سویچی(این یراق مخصوص درب می باشد که قابلیت قفل شدن دارد)

۵

 

۶-یراق آلات درب دولنگه بازشو(این یراق اجازه بازشدن هر دولنگه درب را می دهد)

۶

 

۷-یراق آلات پنجره فرانسوی(این یراق هم به صورت دوحالته هم دولنگه بازشو می باشد)

بشقش

 

۸-یراق آلات کلنگی(این نوع یراق فقط به صورت عمودی باز می شود)

8